Cea mai puternicã rugãciune de pe pãmânt

Think Tank al evanghelicilor romani

Cea mai puternicã rugãciune de pe pãmânt

Deseori îi cerem lui Dumnezeu sã ne binecuvânteze, fiindcã recunoaºtem faptul cã Lui îi face o deosebitã plãcere sã-ªi reverse darurile bune peste noi, dar mai existã un alt gen de rugãciune pe care o putem rosti – pe care trebuie sã o rostim – dacã dorim sã primim cel mai mare dar al lui Dumnezeu: libertatea. Peter Horrobin ne atrage atenþia asupra urmãtoarei rugãciuni: „Tatã, iartã-i” (Luca 23:34), pe care Domnul Isus a rostit-o când atârna pe cruce, victimã a celei mai mari crime din istorie. Este o rugãciune grea, care provoacã natura noastrã umanã ºi înþelepciunea noastrã convenþionalã; însã este o rugãciune vindecãtoare, deoarece utilizeazã acea regulã a universului, care spune: „Lasã-L pe Dumnezeu sã se ocupe de judecatã, tu fii liber.”

Isus vorbeºte foarte deschis atunci când se referã la iertare, care este, de altfel, una dintre temele Sale cel mai des abordate.

Iertarea reprezintã un punct esenþial al unei alte rugãciuni citate frecvent, Rugãciunea Domneascã, în care Isus Se roagã ca Tatãl sã ne acorde iertare doar în mãsura în care noi îi iertãm pe cei care ne-au rãnit (vezi Matei 6:12). Isus continuã afirmând cã iertarea lui Dumnezeu nu se acordã celor care refuzã sã ierte (vezi v. 15)!

Acestea sunt cuvinte grele ºi înfricoºãtoare! ªi dacã nu vreau sã iert? Dacã nu-mi pot scoate din minte rana, neglijarea, trãdarea sau abuzul? Dacã ceea ce mi s-a fãcut mã urmãreºte zi ºi noapte, þinându-mã într-o stare continuã de furie ºi de urã? Existã vreo speranþã pentru mine? Cei care m-au rãnit nu meritã sã fie iertaþi. De fapt, meritã fiecare bucãþicã din ura pe care o simt faþã de ei. Dumnezeu nu Se aºteaptã din partea mea sã-i eliberez pur ºi simplu din furia mea, nu-i aºa?

Dar, dupã cum ne atrage atenþia Peter Horrobin, Dumnezeu a instituit în univers aceastã lege spiritualã a iertãrii. Dacã nu iertãm, nu suntem iertaþi. Nu-i putem împiedica pe oameni sã ne rãneascã; dar, dacã încãlcãm porunca lui Dumnezeu de a ierta, ne confruntãm cu consecinþa gravã de a ne priva de iertarea lui Dumnezeu.

Aceia dintre noi, care încearcã sã slujeascã altora în domeniul eliberãrii spirituale, învaþã din plin importanþa iertãrii. Numeroase persoane care cautã alinare în probleme spirituale, emoþionale sau fizice vin la noi ºi gãsesc vindecare numai dupã ce îi iartã pe cei pe care au dreptul sã îi urascã. Am descoperit cã neiertarea reprezintã cea mai mare piedicã în vindecarea spiritualã, emoþionalã ºi fizicã.

Oamenii sunt plini de mânie ºi de urã, justificate în cea mai mare parte, faþã de cei care i-au rãnit. Astfel de rãni, cred eu, îi îndreptãþesc pe oameni sã simtã mânie ºi chiar urã faþã de alþii. Dar, dacã pãstreazã mânia ºi ura, devin captivi ai propriilor sentimente de amãrãciune. Deci, în esenþã, Isus spune: „Dã-i lui Dumnezeu dreptul tãu de a urî, iar tu fii liber.” Metoda folositã de Isus este aceea de a-i încredinþa pe cei ce ne-au rãnit în mâna lui Dumnezeu Tatãl, care spune: „A Mea este rãzbunarea ºi Eu voi rãsplãti.” (Deut. 32:35, vezi ºi Evrei 10:30) A-I da lui Dumnezeu mânia ºi ura noastrã, a-L lãsa pe El sã ne plãteascã datoriile, este unul dintre cele mai mari beneficii ale creºtinismului, fiindcã, atunci când facem astfel, primim vindecare.

Deseori, am vrea sã schimbãm datele concrete ale unei experienþe dureroase, blocatã în amintirile noastre. Dar acest lucru nu se poate realiza. Ce s-a întâmplat s-a întâmplat. Faptele nu se pot schimba. Însã atitudinea se poate. Iar vindecarea vine atunci când atitudinea se schimbã – de la mânie ºi urã, la iertare.

Ca de obicei, Isus Însuºi ne-a arãtat calea spre iertare. Nu doar ne-a poruncit sã iertãm, ci El Însuºi, în momentul morþii Sale, a demonstrat propria poruncã, atunci când S-a rugat pe cruce: „Tatã, iartã-i.” Aceasta este cea mai puternicã rugãciune de pe pãmânt!

Ca om, Isus ªi-a lãsat deoparte divinitatea ºi a trãit viaþa pe care noi trebuie sã o trãim, în ascultare ºi în dependenþã faþã de Dumnezeu Tatãl. Aceastã viaþã ascultãtoare ºi dependentã trebuie sã includã iertarea, ca rãspuns la trãdare, la abuz ºi chiar la ucidere. Isus cunoºtea aceastã lege spiritualã a iertãrii ºi a refuzat sã o încalce. ªtia cã iertarea elibereazã.

Îi sunt recunoscãtor lui Peter Horrobin cã a scris despre cea mai puternicã rugãciune de pe pãmânt, fiindcã cei ce o rostesc devin liberi.

Charles H. Kraft
Fuller Theological Seminary
Pasadena, California

 

NOTÃ: Acest articol reprezintã Cuvântul Înainte al cãrþii, aºa cum ne-a fost înmânat de cãtre editura Elpis, cea care a publicat-o în limba românã. Pentru mai multe detalii vã puteþi adresa editurii folosind adresa de email: elpis@ellelromania.ro 


One Comment

  • intradevar,rugaciunile “Tata iarta-i” si tatal nostru cred ca sunt cele mai puternice de pe pamant,pe care le pot rosti oamenii.Dar concomitetnt cu aceste rugaciuni sunt faptele,care vorbesc de la sine si ele intr-o rugaciune a subconstientului nostru.

Leave a Reply

  • Custom Search
  • Arhiva

  • Categories

  • Tags